Ampfelsägewespe


Ampfelsägewespe
яблонный плодовый пилильщик (Hoplocampa testudinea Kl.)

Deutsch-Russisch Wörterbuch der Forstwirtschaft, Holz-und Möbelindustrie. 2013.